Caracă cara cauză slim herbal asli.

caracă cara cauză slim herbal asli

Ast-fel au sustinut, pe temeiul iivoarelor istorice ca Iordanes si prin studierea limbii romine, slavistii P. Safaiik si Kopitar la inc. Numai ast-fel an putut zice si an zis, Inca, Romanii insisi, ca sla- vistul B.

Hasdeu, istoric si filolog, sau ca istoricul A. Xe- nopol care cel dintii, in a doua jumatate a veacului al XIX 1 t a scris o Istorie completa a Romanilor.

Nekoliko nap - rnena o politickoj zajednici izmedju Rumuna i Srba u najstarijim vremenima», adica «Sirbia si Rominia. Citeva observAri clesprk, comunitatea politica dintre Romani si Sirbi in cele mai vechi timpuri. Pentru ca e in interesul adevaratei Stiinte moderne, ca ea sä vada de ce sa se pazeasca, cred necesar sa arat intai origi- nea schimbarii vechii pareri la lorga ; in urma, numai, ii voi ana- liza argumentele.

Bine ați venit la Scribd!

Impins de anumite imbol- dirt ". Asa si cu idea-i de care vorbim acum, cheia nasterii careia ni-o da un ziar din Belgrad. Profesorul lorga care era, ca om politic, deputat in parlament, cercetind inscriptia de pe clopot, gasi ca clopotul fusese facut de catre Caraghiorghe, stramosul de curind raposatului rege al Sirbiei Petru I, in a. Atunci, fiind chiar in- sarcinat de guvernul romin, lorga s-a dus la Belgrad in Noembrieca sa ofere regelui Petru, ca dar, acest clopot care, nu se stie prin ce imprejurari, a ajuns in Craiova.

Cu prilejul acestei solii a sale in capitala Sirbiei, profesorul -deputat lorga fu obiectul feluritelor atentii, in deosebi din partea. Atentiile azestea le-a des:ris lorga in ziarul sau «Neamn1 rominescm dela 17 Noembrie Intimplarile acestea dela Be'grad au sugestionat, se vede.

Nord si ,-Centru, am preconizat, pe temeiul acestor noui rezultate stienti- fice de Istorie veche : Continuarea acestor vechi legAturi cu Sirbii. Ast-fel ca, acum, dupd ce renunta la vechia -i parere din «Geschichte des rumen. Volkes», anuntA o alta a sa personald : ca Sirbi iar nu Bulgari erau Slavii can, conlo- cuind cu Rominii intre veacurile IV-VII inclusiv, au dat acestora din urma cele mai vechi cuvinte si institutii juridico- sociale slave vechi ce au.

Aceasta noua pArere a sa si-a expus-o intAi in Con- ferinta-i, pe care o si tipari in «Neamulrominesc. Spre a se putea vedea aceste erezii, sa reproduc intdi aici din aceasta conferintA. Dela ei vin caracă cara cauză slim herbal asli cu numele de Scheia din Moldova, dela ei yin Schell din Brasov, dela ei yin si in alte pArti nume de Aocalitati care derivA din acest vechi nume rominesc pentru Slay.

Ca ci neamul sirbcsc, marea semintie sirbo-croata": a locuil mai rietili in regiunile pontice si pe nialul sting al Du- narei, pentru ca, 1,c druid, retce in partite apusene ale Peninsulei Balcanice, intinzinda-se sup.

Nu este o intimplare ca Belgrarl e numele Caracă cara cauză slim herbal asli lei Sirbiei : el inseamna. Asemenea numiri de Cetate-Alba, de Bel- grad in slavoneste, se intilnesc, insa, si in alte regiuni dela Nor- dul Dtinarii. Este Cetatea-Alba a noastra dela limantil Nistrului; pe care Polonii o nutneau Bialogrod si pe care 're.

mega find burner efecte secundare

Prirr urrnare, intre Belgradul unguresc, intre Belgradul dela vat-- sarea Nistrultii, intre Belgradul din inima Ardealului si Belgradul. Serbiei, canna Nemtii fi ziceau oCetatea-Alba greceasca. Grie chisch-Weissenburg este evident o ley.

  1. Pierderea în greutate din christina ig
  2. Studii Si Materiale Istorie Medie 07 ()
  3. Precizam de la inceput c sub serbie intelegem servitutea personala, introdusa prin legiuirile din si desfiintat prin patenta imperiala din
  4. Мальчик отступил от карты.
  5. Pierdere de grăsime 2021lbs
  6. Pierde volei în greutate

Caracă cara cauză slim herbal asli fost o? Bulgarii au venit in a doua ju- matate a veacului at VII-lea. E interesant sa mentio. Caracă cara cauză slim herbal asli, lorga aduce in sprijin, ca avind-o mai nainte, o carte :.

Duc d'Harcourt, L'Egypte et tes. Lgyptierts, Pa- risp. Nu e vorba ca acesta e, de a Mel, vechia teorie a nestiintei chiar a unor. Romanil cele mai vechi cuvinte si uncle institutii slave ale lor, Jorga aduce cateva argumente lingvistice rrroprii ale sale. Mai In Sarbia de astazi, afard de tiriuturile uncle Albanezii au fost vechi stapdnitori ai tdrii, ca si in Bosnia, ma- joritatea numelor topice sunt formate cu urindtoarele sufixe : 1.

Kragujevac etc.

Încărcat de

Dar acestea, afar de numele de sate colonizate in eni si entica si afard de numele cari se referd la oare-care aspect al naturei sunt numi pe cari de cele mai deseori le intilnim in Oltenia de jos si in Banat. Anume, 1. Litovoi corespunde lui Radivoi, Stanovi etc. Vla- dislav, cu diminutivul bosniac Vlaiko, e numele cneazului Vala- chiei care a ,cucerit Nicopol.

Tihomir, tatal acelui Basaraba care a biruit in Carpati pe regele unguresc Carol Robertaduce.

Arhiva Societăţii Ştiinţifice Şi Literare Din Iaşi, 29, Nr. 01, Ianuarie

Apoi, si Tihomiri nu lipses: in Sirbia. Nestientificitatea acestor argumente be vede dela prima arun- catura de ochi tin cunos:dtor intr-ale Slavisticei 'ea sa arata inc.

Boh6ev, V. Zlatarski, Jagi ', St. Novakovie, Sta- nojevie etc.

celebritati pierde in greutate

Aceasta obseryare ml -ar da dreptul nici sd nu dau atentie unei asa pareri si sd tree peste ea ca si cum n-ar fi. Cred, insa, ca trebue sd o analizez, pentru ca ea a apdrut nu numai. De aceea, sd analizam putin acele argumente, ificepind cat Belgrad. Rusii Zi: tot ast-fel.

Bjelgorod, until oral al for de pe tarmul drept al riului Dcnet. Slavii Kagubi, cari sunt din ramura polona si trAesc sL azi pe tarmul Balticei din Germania, numeau la fel. Tot asa std lucrul cu acele forme de numiri topice ; cdci ele- stint asemenea nu numai la Romini si Sirbi cum afirmi lorga, ci.

InteadevAr, au numiri de localitati terminate in ora, oro, nu numai Sirbii, ci si : Rusii s.

încercările eșuate de scădere în greutate

Bulgarii s. Au numiri de localitdti terminate in ica, Leg pron.

Citițiși